White Paw Hound Seltzer Plush Dog Toy - Bark Cherry